แหล่งค้นหางาน งาน พาร์ทไทม์ งานราชการ งานpart time ดูดวง เทคโนโลยี และสาระน่ารู้

หน้าแรก » งานพาร์ทไทม์ » สมัครงาน หางาน ธกส.2556 รับสมัครบุคคลภายนอกตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ระดับ 4 วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา

สมัครงาน หางาน ธกส.2556 รับสมัครบุคคลภายนอกตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ระดับ 4 วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา

ร่วมเป็นเว็บไซต์พันธมิตรกับบัมคิว
Advertisements
สมัครงาน หางาน ธกส.2556

สมัครงาน หางาน ธกส.2556 รับสมัครบุคคลภายนอกตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ระดับ 4 วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา

สมัครงาน หางาน ธกส.2556 ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ระดับ 4 วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา รวม 260 อัตรา ประจำสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด <รับออนไลน์> (1-7 ก.พ.56)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพนักงานธุรการ ปีบัญชี 2555
ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกตำแหน่งผู้ช่วยพนักงาน ธุรการ ระดับ 4 วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา รวม 260 อัตรา ประจำสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด <รับออนไลน์> (1-7 ก.พ.56)
           ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงาน ธุรการ ระดับ 4 ประจำสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ฝ่ายกิจการสาขาภาค และสำนักงานใหญ่ ปีบัญชี 2555 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร 
กรุณาคลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อ Download » ประกาศรับสมัคร.pdf
รับสมัครทางอินเตอร์เนท  http://202.183.233.195
โปรด ศึกษาประกาศรับสมัครก่อนบันทึกข้อมูล และผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ คุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ ธนาคารกำหนด หากคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ระดับ 4 ประจําสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ฝ่ายกิจการสาขาภาค และสํานักงานใหญ่ ปีบัญชี 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ประมาณการความต้องการของธนาคาร ประมาณ 260 อัตรา 
 
2. หน้าที่ความรับผิดชอบตําแหน่งธุรการ คือ ปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติ หรือแนวทางที่ 
กําหนดไว้ของธนาคาร เกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนงาน งบประมาณประจําปี งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานอํานวยการ บริหารทรัพย์สินและธุรการ หรืองานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับนโยบายดําเนินงานของธนาคาร และเป็นไปตามระเบียบ วิธีปฏิบัติของธนาคาร ภายใต้แผนกลยุทธ์ของธนาคาร ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของธนาคาร
3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
3.1 เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18- 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
3.2 ต้องมีประสบการณ์และหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทเอกชน ห้างหุ้นส่วน
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ โดยธนาคารสามารถ
ตรวจสอบได้ ในตําแหน่งงานด้านธุรการ โดยต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตําแหน่งงานด้านธุรการต่อเนื่องไม่น้อย กว่า 1 ปี ซึ่งมีลักษณะงานด้านธุรการ หมายถึง งานด้านสารบรรณ จัดทําเอกสาร หนังสือโต้ตอบ รายงานการประชุม งานบริหารทรัพย์สินและพัสดุ การบริหารงานเอกสาร และควบคุมข้อมูลการลาพนักงาน ประสานงานเพื่อจัดทํากลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจําปี แผนงานต่าง ๆ และ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ทุกสาขาวิชา หรือ ต้องมีประสบการณ์และหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทเอกชน ห้างหุ้นส่วน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ โดยธนาคารสามารถตรวจสอบได้ ในตําแหน่งงานด้านอื่น ๆ โดยต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ในสาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ
3.3 มีความสามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 30 คํา/นาที
3.4 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-Word และ MS-Excel เป็นอย่างดี
3.5 มีใจรักในการให้บริการอย่างแท้จริง มีความละเอียดรอบคอบ สามารถควบคุม
อารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ที่กดดันและเร่งด่วน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคาร
กําหนด ซึ่งธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในวันสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ผ่านเกณฑ์ต้องนําเอกสารมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์เป็นเอกสารตัวจริงและ สําเนาภาพถ่าย จํานวน 1 ชุด ดังนี้
1) ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ใบปริญญาบัตร ที่แสดงไว้ว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิ การศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัครสอบ ทั้งนี้ ใบรายงานผลการศึกษาจะต้องระบุข้อความต่อไปนี้
1.1) ชื่อ – สกุล ของผู้สมัครสอบ
1.2) สาขาวิชา/ วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา/ แขนงวิชา ตามเงื่อนไขของธนาคาร
1.3) วันที่สําเร็จการศึกษา ต้องเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา อนุมัติปริญญา ซึ่งผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ ปริญญาเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
2) หนังสือรับรองการทํางานที่ระบุถึงตําแหน่งงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
3) บัตรประจําตัวประชาชน
4) ทะเบียนบ้าน
5) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
6) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
หากไม่นําเอกสารดังกล่าวมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ หรือไม่ครบถ้วน หรือคุณสมบัติ
ของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกําหนด ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่
ดําเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือคําวินัยฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้
4. คุณสมบัติทั่วไป
4.1 มีสัญชาติไทย
4.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 3
4.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบําบัด รักษาของราชการ หรือสถานบําบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่นๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
4.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
4.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
4.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
4.8 ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการ รอการลงโทษหรือรอการลงโทษแล้วแต่กรณีเกินห้าปี
4.9 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
5. อัตราเงินเดือนปฏิบัติการ
ให้ได้รับเงินเดือนตามระเบียบที่ธนาคารกําหนด โดยให้ได้รับเงินเดือนขั้นต้นของระดับ
ปฏิบัติการเทียบเท่าระดับ 4 เดือนละ 9,600 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมกับอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรวมเป็นเงิน เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ธนาคารจะไม่นําค่าประสบการณ์มาพิจารณาเป็นเงินเดือนเพิ่มเติม และผู้ผ่านเกณฑ์การ
สอบคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนขั้นต้นของระดับปริญญาตรีเท่านั้น
6. การสมัคร
6.1 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร
ได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://202.183.233.195 ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ตลอด
24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2280-0180 ต่อ 2457-8, 2439, 2451 กรณีมีข้อสงสัยหรือขัดข้องในการสมัครเกี่ยวกับโปรแกรมการรับสมัคร ติดต่อที่ โทร. 0-2244-5234-5 ในวันทําการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.
เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 148.71 KB )
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: